Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 288 / 26.05.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 288

ОТНОСНО: Приемане Наредба за дейността на Община Лясковец по предоставяне на услуги от Домашен социален патронаж.

На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в съответствие с изискванията на Наредба № 4/16.03.1999г. за условията и реда за извършване на социални услуги.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема Наредба за дейността на Община Лясковец по предоставяне на услуги от Домашен социален патронаж.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/