Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 285 / 28.04.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 285

ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на управител на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа “за”, 5 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Открива процедура за избор на управител на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец чрез пряк избор.

2.Определя срок за представяне на документи от кандидатите, отговарящи на изискванията на Закона за лечебните заведения и стратегия за развитие на дружеството до 15 май 2005г.

3.Представените документи от кандидатите да се разгледат от постоянните комисии по “Икономическо развитие” и “Здравеопазване и социални дейности, развитие на младежта, спорта и туризма” в срок до 20 май 2005г.

4.Процедурата по избор на управител на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец да се проведе на следващото заседание на Общински съвет през месец май 2005г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/