Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 282 / 28.04.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 282

ОТНОСНО: Разпореждане с обекти общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.74, ал.1 и 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с решения на Общински съвет – Лясковец №120/24.06.2004г., №194/28.10.2004г. и №255/24.02.2005 г.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Включва в списъка на обекти – общинска собственост за продажба през 2005г., съгласно Закона за общинската собственост два имота с обща площ 194.108 дка, както следва:

1.1. Имот № 000083 – пасище мера, с площ 47.571 дка, ІІІ категория, находящ се в землището на с.Козаревец, местност “Соргуня;
1.2. Имот № 000099 – пасище мера, с площ 146.537 дка, ІІІ категория, находящ се в землището на с.Козаревец, местност “Мирчево блато».

2. Да се проведе конкурс съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество за продажба на два имота от общински поземлен фонд с обща площ 194.108 дка, както следва:
- Имот № 000083 – пасище мера, с площ 47.571 дка, ІІІ категория, находящ се в землището на с.Козаревец, местност “Соргуня;
- Имот № 000099 – пасище мера, с площ 146.537 дка, ІІІ категория, находящ се в землището на с.Козаревец, местност “Мирчево блато».

3. В конкурса могат да участват само лица, регистрирани по Търговския закон, в предмета на дейност, на които е включена строителна дейност.

4. Условията, по които ще се оценяват кандидатите са, както следва: предложена цена, проект за бъдещо развитие с предназначение изграждане парк за отдих, инвестиции, разкриване на работни места за жители на общината.

5. Заплащането на договорената цена се извършва в 7-дневен срок от издаване на заповед по чл.83, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплати в левове по банкова сметка на Община Лясковец № 3005845006, БИН 7311560000, б. код 30004077 при банка ДСК гр. Лясковец. Режийни разноски в размер 2% върху договорената сума да се заплащат по банкова сметка № 3005845006, БИН 7311700000, б. код 30004077 при банка ДСК гр. Лясковец. Местен данък в размер на 2% върху договорената сума да се заплаща по банкова сметка № 3000917000, БИН 7311250005, б. код 30004019 при банка ДСК гр. Велико Търново. Непарични платежни средства не се приемат.

6. Утвърждава конкурсната документация и договора за продажба като част от нея.

7. Конкурсната документация да се получава в Информационния център в Община Лясковец след заплащане такса от 50.00 лв. в срок до 10.06.2005г., включително.

8. Оглед се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на подаване на конкурсни предложения след закупуване на конкурсна документация и предварителна заявка.

9. Депозитът в размер на 10% от началната конкурсна цена – 145 580 лв., който е в размер на 14 558 лв., се внася по банкова сметка на Община Лясковец № 5000917832, б.код 30004077 при банка ДСК гр. Лясковец.

10. Конкурсно предложение се подава в Информационния център на Община Лясковец, в срок до 14.06.2005г., 17.00 ч., включително.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на конкурса и сключването на договор със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/