Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 277 / 28.04.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 277

ОТНОСНО: Приемане на Подробен устройствен план на град Лясковец - План за улична регулация и поземлени имоти за обекти на публичната собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема изработения “Подробен устройствен план на град Лясковец - План за улична регулация и поземлени имоти за обекти на публичната собственост”, който отговаря на изискванията за обема и съдържанието на този вид планове.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/