Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 269 / 25.03.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 269

ОТНОСНО: Приемане Доклад за изпълнение на общия устройствен план на град Лясковец.

На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.127, ал.8 и чл.5, ал.1 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Доклада за изпълнение на общия устройствен план на град Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/