Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 268 / 25.03.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 268

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец.

На основание чл.20, във връзка с чл.17, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.2 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема отчета за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/