Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 267 / 25.03.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 267

ОТНОСНО: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2005 година в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, 1 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема информацията за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2005 година в Община Лясковец.

2. Препоръчва на общинска администрация да разгледа:
- състоянието на общинските жилища и да се вземат мерки за опасните от тях;
- състоянието на съществуващите автобусни спирки и да ги отремонтира.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/