Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 263 / 24.02.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 263

ОТНОСНО: Продължаване срок на договор за наем съгласно § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост, във връзка с постъпила молба вх. №ОС-442/07.02.2005г. от “Мобилтел” АД гр.София.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - със 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Продължава договор за наем между Община Лясковец и “Мобилтел” АД гр.София за обект в Кметство Мерданя до 20.02.2012г. включително.
2. Продължава договор за наем между Община Лясковец и “Мобилтел” АД гр.София за обект в Кметство Джулюница до 12.04.2012г. включително.
3. Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи допълнително споразумение към договорите за наем.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/