Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 260 / 24.02.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 260

ОТНОСНО: Управление на общински поземлен фонд.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.2 и 3 от Закона за общинската собственост и чл.90 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Кметът на Община Лясковец да подготви процедура по отдаване под наем за срок от 10 години на общински поземлен фонд:

-имот № 098044, представляващ лозе с площ 5.926 дка, трета категория, местност “Дундеви черници”, землище Лясковец;
-имот № 071002, представляващ лозе с площ 285.892 дка и нива с площ 2.160 дка, трета категория, местност “Радиневище”, землище Лясковец;
-имот № 072001, представляващ лозе с площ 197.673 дка и нива с площ 7.206 дка, трета категория, местност “Радиневище”, землище Лясковец;
-имот № 075001, представляващ лозе с площ 42.386 дка и нива с площ 16.475 дка, четвърта категория, местност “Къркеланов стубел”, землище Лясковец;
-имот № 076001, представляващ лозе с площ 85.132 дка и нива с площ 1.220 дка, трета категория, местност “Къркеланов стубел”, землище Лясковец,

при наемна цена, както следва: за първите три години от срока на договора – не се заплаща наемна цена; четвъртата и петата година наемна цена – 50% от определената по Методиката за определяне наемни цени на общинско имущество; от шестата до десетата година – наемна цена, определена по Методиката за определяне наемни цени на общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/