Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 250 / 24.02.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 250

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Общинската програма за енергийна ефективност.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема информацията за изпълнението на Общинската програма за енергийна ефективност.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/