Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 249 / 10.02.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 10.02.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 249

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Лясковец за 2005 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1, в изпълнение на чл.54, ал.1 и 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24 от Закона за устройство на държавния бюджет; чл.11 и чл.12 от Закона за общинските бюджети, ПМС 11/19.01.2005г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2005г.; РМС 1045 / 30.12.2004г. на Министерски съвет; ФО 02 / 13.01.2005г. на МФ и Наредбата за условията и реда за съставянето, изпълнение и отчитането на общинския бюджет.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема бюджета на Община Лясковец за 2005 година, съгласно бюджетна бланка, както следва по пълна бюджетна класификация:

1.1.По приходите - 3 395 283 лв., в т.ч. разпределен по параграфи, съгласно Приложение 5

1.1.1. приходи с държавен характер - 1 910 217 лв.
1.1.1.1. трансфер на преотстъпения данък
по ЗОДФЛ съгл. чл.10,ал.1 от ЗДБРБ за 2005 г. - 645 300 лв.
1.1.1.2. обща допълваща субсидия от РБ - 1 247 855 лв.
1.1.1.3. целева субсидия за капиталови разходи
за финансиране на държавни дейности - 16 000 лв.
1.1.1.4. преходен остатък - 1 062 лв.

1.1.2. приходи с общински характер - 1 485 066 лв.
1.1.2.1. данъчни приходи – 173 000 лв.
1.1.2.2. неданъчни приходи – 645 185 лв.
1.1.2.3. обща изравнителна субсидия - 312 400 лв.
в т.ч. компенсиран пътен данък - 75 600 лв.
1.1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи
за финансиране на общински дейности - 109 260 лв.
1.1.2.5. преходен остатък - 245 221 лв.

1.2. По разходите - 3 395 283 лв., съгласно Приложение 6
В т.ч. - държавни дейности - 1 969 526 лв.
- общински дейности - 1 425 757 лв.
в т.ч. дофинансиране - 59 309 лв.

1.2.1. Разпределен по функции

- Функция “Общи държавни служби” - 731 958 лв.
- Функция “Отбрана и сигурност” - 34 486 лв.
- Функция “Образование” - 1 508 150 лв.
- Функция “Здравеопазване” - 229 195 лв.
- Функция “Социално осигуряване и грижи” - 163 745 лв.
- Функция “Жилищно строителство и БКС” - 464 772 лв.
- Функция “Почивно, култура и религиозно дело”- 112 837 лв.
- Функция “Икономически дейности и услуги” - 143 140 лв.
- Резерв - 7 000 лв.

1.2.2. Определя численоста на персонала и СБРЗ за Общината, съгласно Приложения 1, 2, 3, 4 и 4а

1.2.3. Приема Инвестиционна програма и разходите за текущ ремонт, съгласно Приложение 7

2. Утвърждава план на извънбюджетните фондове и сметки в съответствие с Приложение 8 към § 38 от ПЗР на ЗДБРБ за 2005 година, както следва:

- наличност към 01.01.2005 г. - 203 206 лв.
- приходи - 250 300 лв.
- разходи - 237 440 лв.
- предполагаем остатък към 31.12.2005 г. - 216 066 лв.
/Приложение № 10/

3. Определя и приема следните лимити за разходи:

3.1. Социално – битови разходи на персонала в размер - 3 на сто, съгласно чл.21 от ПМС 11 / 19.01.2005г.
3.2. Лимит за представителни разходи в размер на 1 350 лв., както следва:
Кмет на Община - 1 000 лв.
Кмет на кметство: - с. Джулюница - 50 лв.
- с. Козаревец - 50 лв.
- с. Добри дял - 50 лв.
- с. Драгижево - 50 лв.
- с. Мерданя - 50 лв.
Председател на Общински съвет - 100 лв.

4. Приема разчет за целеви разходи.

4.1. Членски внос в неправителствени организации – 5 050 лв.
4.2. Помощи по решение на общински съвет за разходи за погребения - 200 лв.
4.3. Обезщетения и помощи, отпускани по ред определен с Наредба за условията и реда за съставяне, изготвяне и отчитане на общинския бюджет – 1 000 лв.

5. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи в частта за местни дейности по Приложение № 9.

5.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.5 и размера на средствата в рамките на 75% от действителните разходи за пътуващите на територията на общината и 25% за останалите пътуващи.

6. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата съгласно чл.23 от Закона за народните читалища в размер на 78 119 лв., както следва :
гр. Лясковец - 57 561 лв.
с. Джулюница - 4 111,50 лв.
с. Козаревец - 4 111,50 лв.
с. Добри дял - 4 111,50 лв.
с. Драгижево - 4 111,50 лв.
с. Мерданя - 4 111,50 лв.

7. Утвърждава дофинансиране на Читалищата в Общината в размер общо – 11 250 лв.:
- за празника на града – 29.06.2005г.
- всички организирани от читалищата културни изяви, съгласно утвърдения план за културни прояви в Община Лясковец.
- текущ ремонт музей на градинарството гр. Лясковец и Читалище с. Мерданя, съгласно Приложение № 7.

8. Утвърждава 1 800 лв. субсидия за подпомагане на спортен и туристически клуб на основание чл. 59, ал. 2 от ЗФВС, както следва:
Общински ученически спортни игри – 340 лв.; Туристическо дружество “Янтра” – 200 лв.; футболен клуб “Левски” – Лясковец – 300 лв.; футболен клуб с. Джулюница – 200 лв.; футболен клуб с. Козеревец – 200 лв.; футболен клуб с. Добри дял – 300 лв. и хандбален клуб – 260 лв.

9. Разходите за държавните и местните дейности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити да се извършват съобразно утвърдения им бюджет, съгласно Приложение № 8.

10. За осигуряване изпълнението на бюджета:

10.1. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства за местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината /чл.40, ал.1 и ал.3, т.2 от Закона за общинските бюджети/ със срок на възстановяване 31.12.2005г.

11. При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на държавни и общински дейности, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 2005 година, съгласно чл.27 от ЗОБ.

11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи без разходи за заплати, осигуровки и стипендии в частта на делегирани от държавата дейности в обема на общите разходи на една бюджетна дейност.
11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от една дейност в друга дейност в границите на една бюджетна група без да изменя общия й размер и без да се прехвърлят кредити от държавни дейности в общински дейности.
11.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.
11.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.
11.5. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

12. Задължава кмета на общината:

12.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
12.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина, на основание чл.38 от Закона за устройство на държавния бюджет и чл.28, ал.2 от Закона за общинските бюджети.
12.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните от държавата дейности, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия или държавния трансфер ДДФЛ.
12.4. Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.

13. Средствата от целевата субсидия за капиталови разходи на Общината през 2005 година при преизпълнение на приходите по републиканския бюджет, съгласно Приложение 9 към §54 от ПЗР на ЗДБРБ за 2005 година, в размер на 25 000 лв. да бъде разпределена по 5 000 лева за всяко от съставните села на Общината.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/