Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 242 / 27.01.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.01.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 242

ОТНОСНО: Утвърждаване на решение относно “ПИЕНО” ЕООД гр.В.Търново.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се започне съвместна процедура с Общински съвет – В.Търново за приватизация на “ПИЕНО” ЕООД гр.В.Търново.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/