Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 238 / 27.01.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.01.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 238

ОТНОСНО: Избор на управител на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържал се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Комисията за избор чрез тайно гласуване на управител на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец да бъде от трима члена.
2. Комисията да е в състав:

Председател: Тодор Ванев.
Членове: 1. Венелин Георгиев.
2. д-р Людмил Гецов.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/