Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 233 / 27.01.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.01.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 233

ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет на бюджета на Община Лясковец за 2004 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.30, ал.1 от Закона за общинските бюджети и чл.40, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема отчета на бюджета на Община Лясковец за 2004 година, съгласно Единната бюджетна класификация и бланка форма БО 3, както следва:

А. По приходите – общо държавни и общински дейности – 3 351 833 лв.
- трансфер от преотстъпен ДОДФЛ 663 613 лв.
- данъчни приходи 221 860 лв.
- неданъчни проходи 637 349 лв.
- субсидия от РБ - 2 055 123 лв., в т.ч. обща 1 910 421 лв.
и целева за КВ: 144 702 лв.
- възст. заем към изв.фонд - 90 000 лв.
- възст. субсидия в РБ - 14 356 лв.
- трансфери 258 238 лв.
- компенсиран преходен остатък - 217 994 лв.

Б. По разходите – общо държавни и общински дейности -3 351 833 лв.
- Функция “Общи държавни служби” - 671 718 лв.
- Функция “Отбрана и сигурност” - 34 501 лв.
- Функция “Образование” -1 581 472 лв.
- Функция “Здравеопазване” - 209 012 лв.
- Функция “Социално осигуряване и грижи” - 326 202 лв.
- Функция “Жилищно строителство и БКС” - 455 892 лв.
- Функция “Култура, почивно и религиозно дело” - 127 096 лв.
- Функция “Икономически дейности” - 107 940 лв.

Изпълнението на приходите е съгласно Приложение 1 и на разходите Приложение 2.

2. Приема отчета на извънбюджетните средства, съгласно Приложение № 6 към § 43 от ПЗР на ЗДБРБ за 2004 година, както следва:

- наличност към 01.01.2004 г. - 143 336 лв.
- приходи - 113 221 лв.
- разходи - 53 351 лв.
- остатък към 31.12.2004 г. - 203 206 лв.,

Изпълнението по видове извънбюджетни сметки и фондове – Приложение № 3.

3. Приема изразходените средства за представителни цели в размер 1 000 лв. на кмета на Общината, 96 лв. на кметовете на населените места /с.Козаревец и с.Добри дял/ и на председателя на общинския съвет в размер на 100 лв.- ОБЩО-1 196 лв.

4.Приема средствата за поевтиняване на храна на учениците в общообразователните училища за обяд в размер на 2 971 лв. /изразходени до 15.06.2004г./.

5.Приема отчета за финансиране на капиталови вложения през 2004 година в размер на 254 046 лв.

6.Приема издръжката на 8 клубове на пенсионера и 1 клуб на инвалида в размер на 23 791 лв.

7. Приема разходите за СБКО на всички служители на бюджетна издръжка в размер на 24 205 лв.

8. Приема разходите за членски внос в Неправителствени организации в размер на 1 799 лв.

9. Приема изплатените разходи като помощ за погребения, в размер на 100 лв.

10. Субсидии за подпомагане на спортни клубове – 1 бр. в с.Джулюница – 500 лв.; с.Козаревец – 1 бр. - 200 лв.; с.Добри дял – 1 бр. – 200 лв.; гр.Лясковец – 1 бр. – 700 лв. и на Туристическо дружество гр. Лясковец – 200 лв., общ размер 1 800 лв.

11. Приема разходите за транспорт на учителите в Целодневни детски градини и Детски ясли на територията на Общината, в размер на 1 424 лв.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/