Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 231 / 27.01.2005

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.01.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 231

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 207/25.11.2004г. на Общински съвет – Лясковец за утвърждаване на такса за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец през 2005 година.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с постъпило писмо от ТДД – В.Търново № 01-00-2116 от 25.01.2005г., в изпълнение на писмо на Главна Данъчна Дирекция № 91-00-214 от 07.12.2004г.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Променя точка ІІ, буква А от Решение № 207/25.11.2004г. на Общински съвет – Лясковец, както следва:

А.
За населението
Сметосъбиране и Сметоизвозване Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на сметище Поддържане на паркове, алеи и територии за обществено ползване Всичко
  било става било става било става било става
гр. Лясковец 6 3 2 1 1 1 9 5
с. Джулюница 7 3 1 1 0 0 8 4
с. Козаревец 5 3 3 1 0 0 8 4
с. Добри дял 3 2 3 1 2 1 8 4


2. Задължава общинска администрация да извършва разплащане за сметосъбиране и сметоизвозване през 2005 година на база събраните средства от всяко населено място.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/