Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Проекти по източник на финансиране

Агенция за социално подпомагане

Агенция за социално подпомагане

Агенция за хората с увреждания

Агенция за хората с увреждания

Агенция по заетостта към МТСП

Агенция по заетостта към МТСП

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Министерство на младежта и спорта

Министерство на младежта и спорта

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на труда и социалната политика

Национален доверителен екофонд

Национален доверителен екофонд

Национален план за възстановяване и устойчивост

Национален план за възстановяване и устойчивост

Национален фонд за опазване на околна среда - НФООС

Национален фонд за опазване на околна среда - НФООС

Национална програма „Опазване на реколта 2004 г.”

Национална програма „Опазване на реколта 2004 г.”

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” - ОСПОЗ

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” - ОСПОЗ

Национално сдружение на общините в Република България

Национално сдружение на общините в Република България

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България

Оперативна програма „Административен капацитет”

Оперативна програма „Административен капацитет”

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020

Оперативна програма „Околна среда” 2014 - 2020

Оперативна програма „Околна среда” 2014 - 2020

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013

Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния - България” 2007 - 2013

Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния - България” 2007 - 2013

Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи - ПКБАК

Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи - ПКБАК

Правителство на Япония

Правителство на Япония

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - ПУДООС

Програма ИСПА

Програма ИСПА

Програма САПАРД

Програма САПАРД

Програма за развитие на ООН - ПРООН (UNDP)

Програма за развитие на ООН - ПРООН (UNDP)

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България” 2014 - 2020

Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България” 2014 - 2020

Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020”

Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020”

Програма храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027

Програма храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027

Програма „Еразъм+”

Програма „Еразъм+”

Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027

Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027

Проект „Красива България”

Проект „Красива България”

Социално-инвестиционен фонд

Социално-инвестиционен фонд

Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство

Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство

Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2014 - 2021

Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2014 - 2021

Фонд Социална закрила към МТСП

Фонд Социална закрила към МТСП

Фонд Социално подпомагане към МТСП

Фонд Социално подпомагане към МТСП

Фондация „Каунтърпарт Интернешънъл”

Фондация „Каунтърпарт Интернешънъл”

Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства