Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група Процедури по ЗОП: ОП-2020-009 / 11.06.2020 На 11.06.2020 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура "публично състезание" за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група". Офертите се приемат до 17.00 часа на 08.07.2020 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.   Офертите, представени в определения срок, се отварят на 09.07.2020 г. от 11:00 часа в Залата на общинския съвет в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, Партер.   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Документи:
11.06.2020: Решение за откриване на процедура
11.06.2020: Обявление за поръчка
11.06.2020: Документация за участие
11.06.2020: Образци
15.07.2020: Протокол № 1 от дейността на комисията
20.07.2020: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
30.07.2020: Протокол № 2 от дейността на комисията
30.07.2020: Протокол № 3 от дейността на комисията
30.07.2020: Доклад на комисията
30.07.2020: Заповед за утвърждаване на протоколите от работата на комисията
30.07.2020: Заповед за класиране
04.09.2020: Обявление за възложена поръчка
04.09.2020: Договор ОП-2020-009
28.10.2021: Обявление за приключване на договор