Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2019/2020 година Събиране на оферти с обява: ОП-2019-016 / 09.08.2019 На 09.08.2019 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП възлагане „чрез събиране на оферти с обява“ на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2019/2020 година”.       Офертите се приемат до 17.00 часа на 20.08.2019 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.       Офертите, представени в определения срок, се отварят на 21.08.2019 г. от 09.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.       Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.                 ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -   КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ   

Документи:
09.08.2019: Обява
09.08.2019: Документация за участие
09.08.2019: Образци
21.08.2019: Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
21.08.2019: Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
09.09.2019: Протокол от работата на комисията
09.09.2019: Заповед за утвърждаване на протокола
18.09.2019: Договор и приложения към него