Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Осъществяване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на открита спортна площадка в гр. Лясковец Процедури по ЗОП: ОП-2019-015 / 17.07.2019 ОБЯВА   На 17.07.2019 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на открита спортна площадка в гр. Лясковец”.   Офертите се приемат до 17.00 часа на 12.08.2019 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.   Офертите, представени в определения срок, се отварят на 13.08.2019 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.  

Документи:
17.07.2019: Решение за откриване на процедура
17.07.2019: Обявление за поръчка
17.07.2019: Документация за участие
17.07.2019: Инвестиционен проект
17.07.2019: Образци № 1 - № 11
19.08.2019: Съобщение за отваряне на ценови предложения
28.08.2019: Протокол № 1 от дейността на комисията
28.08.2019: Протокол № 2 от дейността на комисията
28.08.2019: Протокол № 3 от дейността на комисията
28.08.2019: Доклад на комисията
28.08.2019: Заповед за утвърждаване на протоколите от работата на комисията
28.08.2019: Заповед за класиране
21.10.2019: Обявление за възложена поръчка
21.10.2019: Договор и приложения към него
19.05.2021: Обявление за приключване на договор
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333731323730