Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Организиране на зелена академия по проект: „Мрежа за зелени работни места - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България Събиране на оферти с обява: ОП-2019-012 / 08.07.2019 На 08.07.2019 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП възлагане „чрез събиране на оферти с обява“ на обществена поръчка с предмет: „Организиране на зелена академия по проект: „Мрежа за зелени работни места - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България”.       Офертите се приемат до 17.00 часа на 19.07.2019 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.       Офертите, представени в определения срок, се отварят на 22.07.2019 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.       Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.             ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -   КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Документи:
08.07.2019: Обява
08.07.2019: Документация за участие
08.07.2019: Образци № 1 - № 15
22.07.2019: Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
22.07.2019: Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
02.08.2019: Протокол от дейността на комисията
02.08.2019: Заповед за утвърждаване на протокола
28.08.2019: Договор и приложения към него
08.11.2019: Допълнително споразумение
22.05.2020: Допълнително споразумение
07.07.2020: Допълнително споразумение
03.09.2020: Допълнително споразумение