Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Осигуряване на канцеларски материали по проект "Чрез обучение към модерна и ефективна общинска администрация Лясковец" по договор за безвъзмездна финансова помощ А12-22-119 / 23.04.2013 г. Архив: 15.08.2013 Съдържание:    1. Заявление за участие - Образец № 1;   2. Техническо предложение - Образец № 2;  3. Ценово предложение - Образец № 3;  4. Списък на договори, изпълнени през последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), с предмет сходен, с предмета на поръчката - Образец № 4;  5. Административни сведения - Образец № 5;  6. Проект на договор - Образец № 6;  7. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) - Приложения № 1 и № 2  8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за запознаване с обстоятелствата, които биха повлияли при изготвянето на офертата и приемане на условията на договора - Приложение № 3;  9. Декларация за участник - обединение - Приложение № 4;  10. Техническа спецификация - Приложение № 5.

Документи:
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Осигуряване на канцеларски материали по проект "Чрез обучение към модерна и ефективна общинска администрация Лясковец" по договор за безвъзмездна финансова помощ А12-22-119 / 23.04.2013 г.