Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на община Лясковец" Архив: 11.06.2013 Съдържание:    ЧАСТ ПЪРВА    1. Решение за откриване на процедурата до Агенция по обществени поръчки;  2. Обявление за обществената поръчка до Агенция по обществени поръчки;  3. Заповед за откриване на процедурата.    ЧАСТ ВТОРА  УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА     Раздел І - Общи условия;  Раздел ІІ - Предмет на процедурата;  Раздел ІІІ - Право на участие;  Раздел ІV - Срок и място за изпълнение на поръчката;  Раздел V - Начин плащане;  Раздел VI - Гаранции;  Раздел VII - Оферта за участие в процедурата;  Раздел VIII - Разглеждане, оценка и класиране на офертите;  Раздел IX - Приключване на работата на комисията и определяне на изпълнител на обществената поръчка;  Раздел X - Договор за възлагане на изпълнението;  Раздел XI - Обжалване;  Раздел XII - Обявяване недействителност на сключен договор за възлагане на обществена поръчка;  Раздел XIII - Разяснения по документацията за участие;  Раздел XIV - Прекратяване на процедурата;  Раздел XV - Разходи по участие в процедурата;  Раздел XVI - Предоставяме на пълен достъп по електронен път.    ЧАСТ ТРЕТА   ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА    1. Общи условия;  2. Специфични условия;  3. Контрол;  4. Други условия.    ЧАСТ ЧЕТВЪРТА  ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА    1. Предмет на обществената поръчка;  2. Цели на обществената поръчка;  3. Териториален обхват;  4. Възможност за представяне на варианти на офертите;  5. Срок за изпълнение на поръчката;  6. Източник на финансиране;  7. Разходи за поръчката;  8. Стойност на поръчката;  9. Сметосъбиране и сметоизвозване;  10. Вид на отпадъците, които се обслужват и са предмет на поръчката;  11. Техническа рекултивация и закриване на селските сметища;  12. Почистване на територии за обществено ползване;  13. Задължения на изпълнителя;  14. Експлоатация, ремонт и почистване на контейнерите за отпадъци;  15. Изисквания към материално-техническата база;  16. Технически изисквания към транспортните средства;  17. Контрол.

Документи:
02.05.2018: Обявление за приключване на договор
Документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на община Лясковец"