Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Горна Оряховица 09.07.2024 В изпълнение на Решение №105 / 27.06.2024 г., Общински съвет Лясковец открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Горна Оряховица за нов четиригодишен мандат при следните правила за нейното провеждане: 1. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на изискванията по чл.67 от Закона за съдебната власт: • да са на възраст от 21 до 68 години; • да имат настоящ адрес в Община Лясковец, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд - Горна Оряховица; • да имат завършено най-малко средно образование; • да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; • да не страдат от психически заболявалия; • да не са съдебни заседатели в друг съд; • да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд - Горна Оряховица; • да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; • да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район Районен съд - Горна Оряховица, • да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към Районен съд - Горна Оряховица. Приложенията и документите могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Лясковец, раздел „Обяви“. 3. В срок до 31.07.2024 г. кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд - Горна Оряховица подават в Общински съвет - Лясковец следните документи: • заявление по образец - Приложение 1; • подробна автобиография, подписана от кандидата; • нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; • медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; • данни за контакт на две лица, към които Общински съвет - Лясковец да се обръща за препоръки, по образец - Приложение 5; • мотивационно писмо; • писмено съгласие, по образец - Приложение 4; • декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ, по образец - Приложение 2; • документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. • декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, по образец - Приложение 3; • свидетелство за съдимост, което Комисията получава по служебен път и с което установява обстоятелствата по чл. 67, ал. 1, т. 4 - за това, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията. Свидетелството за съдимост е задължителна част от документите на кандидата. 4. Утвърждава образци на следните документи: • заявление по образец - Приложение 1; • декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ, по образец - Приложение 2; • декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, по образец - Приложение 3; • писмено съгласие, по образец - Приложение 4; • данни за контакт на две лица, към които Общински съвет - Лясковец да се обръща за препоръки, по образец - Приложение 5.

Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Районен съд - Горна Оряховица