Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1897 #1 / 27.06.2024 г. 28.06.2024 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1528/27.06.2024 г. на Кмета на Общината е възложи изработване на проект за частично изменение на действащ Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на с. Козаревец, общ. Лясковец, за урегулиран поземлен имот (УПИ) IV, за ПСД в кв. 63 по Подробния устройствен план (ПУП) на с. Козаревец, общ. Лясковец, като съгласно чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ за имота се създава градоустройствена основа с цел строителство на сгради и съоръжения и се потвърждава конкретното предназначение на имота „за производствено складови дейности“, със следните устройствени показатели: височина - мах. 10 м., начин на застрояване - свързано към УПИ V-367, максимална плътност на застрояване 80%, максимална интензивност на застрояване Кинт 2, минимална озеленена площ 20%, от които 1/3 дървесна растителност при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед №1528 / 27.06.2024 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.