Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост 27.06.2024 Заповед №1500 / 24.06.2024 г. за провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот публична общинска собственост, представляващ кухня (за приготвяне на храна), с обща площ от 58,80 кв.м., находящ се в сградата на СУ „Максим Райкович“ (корпус - I), гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл Велико Търново, попадащ в УПИ I - за училище, кв. 81 по ПУП-ПР на гр. Лясковец, с административен адрес гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, пл. „Възраждане“ №7, описан в Акт за публична общинска собственост №7 / 23.01.1997 г.

Заповед №1500 / 24.06.2024 г.