Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост 27.06.2024 Заповед №1499 / 24.06.2024 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда и управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество за продажба на имот - частна общинска собственост, съгласно АОС №1282 / 22.12.2021 г., представляващ имот с кадастрален №649, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) V649., в кв. №20 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) на гр. Лясковец, с площ от 829 кв.м, находящ се в гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, улица „Максим Райкович“ №9.

Заповед №1499 / 24.06.2024 г.