Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост 27.06.2024 Заповед №1498 / 24.06.2024 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда и управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот - частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост №1294 / 20.05.2024 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV - за производствени и складови дейности, в кв. 2А по ПУП - План за регулация (ПР) на село Козаревец, община Лясковец, с площ 6375 кв. м., описан в Акт за частна общинска собственост №1294 / 20.05.2024 г.

Заповед №1498 / 24.06.2024 г.