Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Финансов контрольор” в Община Лясковец 21.06.2024 Община Лясковец, на основание чл.14 ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № З-1485/21.06.2024 г. на Кмета на Община Лясковец, обявява конкурс за длъжността „Финансов контрольор” - държавен служител, в Община Лясковец. 1. Изисквания за заемане на длъжността: 1.1. Минималните изисквания за заемане на длъжността, предвидени в КДА: • Образователна степен - Магистър; • Област на висшето образование - „Социални, стопански и правни науки”; • Професионално направление - „Икономика”, „Право”, „Администрация и управление”; • Професионален опит - 2 години или четвърти младши ранг; • Вид правоотношение - служебно. 1.2. Специфични изисквания за заемане на длъжността - предвидените в чл. 7 от ЗДСл.; 1.3. Допълнителните изисквания за длъжността: Необходими компетентности: • Професионален опит в сферата на държавната администрация е предимство; • Да познава нормативната уредба, свързана с работата по длъжността, съобразно длъжностната характеристика; • Професионален опит в областта на финансите, счетоводството или контрола; • Да притежава умения за работа в екип, комуникативност, ориентация към резултати, компютърни умения. 2. Кратко описание на длъжността: Осъществява предварителен контрол по смисъла на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор/ЗФУКПС/ за законосъобразност при вземане на решения и предприемането на действия, свързани с цялостната дейността на Община Лясковец. Осъществява контролни функции по отношение на бюджетните разходи, при спазване принципите на законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност. 3. Минимален размер на основната заплата: 933,00 лв./основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове определящи възнаграждението./ 4. Начин на провеждане на конкурса: • Решаване на тест • Интервю 5. Необходими документи: 5.1. Заявление за участие в конкурс - (по образец) Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители; 5.2. Декларация по чл. 17 ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец) от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност; 5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации; 5.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка; 5.5. Други документи: сертификати за завършени курсове и обучения. На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. 6. Място и срок на подаване на документите: Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник, снабден с изрично пълномощно по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС) в Център за административно обслужване в Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1, до 18.00 ч. на 05.07.2024 г. Документите може да бъдат подадени в горепосочения срок и по електронен път на адрес obshtina@lyaskovets.bg, като заявлението по т. 5.1 и декларацията по т. 5.2, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в „относно“ да се посочва, че същите се отнасят за участие в конкурс. При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите ще се запознаят на място от главен специалист „Човешки ресурси“ с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2, от ЗДСл., а когато е по електронен път, кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл на посочения от тях e-mail. Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще се обявят на официалната интернет страница: https://www.lyaskovets.bg Лице за контакт: Надка Николова - главен специалист „Човешки ресурси” - тел. 0619 22055, 0619 22998 Образец на заявление за участие в конкурса и декларация, както и длъжностната характеристика са на разположение на кандидатите на официалния сайт на общината и в Административния регистър.

Документи за кандидатстване