Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление за отдаване под наем на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд без търг или конкурс за стопанската 2024/2025 година 20.06.2024 На основание Решение №85 / 30.05.2024 г. на Общински съвет Лясковец, чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделската земя и чл.98, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Лясковец, Кметът на Община Лясковец кани всички заинтересовани лица за участие в процедура по отдаване под наем на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд без търг или конкурс за стопанската 2024/2025 г., подробно описани в приложения списък на земеделски земи (по номер, площ, начин на трайно ползване, категория, местност и землище) - Приложение №1, неразделна част от обявлението. Наемната годишна цена за ползване на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд, определена с Решение №85 / 30.05.2024 г. на Общински съвет Лясковец, съгласно Методика за определяне на наемни цени на общинско имущество, приета от Общински съвет Лясковец, е посочена в Приложение №1, неразделна част от обявлението. I. Изискуемите документи за участие в процедурата: Заинтересованите лица, желаещи да ползват под наем маломерни имоти от общинския поземлен фонд, подробно описани в Приложение №1, неразделна част от обявлението, за стопанската 2024/2025 г., подават в Центъра за административно обслужване на Община Лясковец в указания срок следните изискуеми документи: - Заявление за ползване под наем маломерни имоти за една стопанска година - Образец № 1; - Удостоверение за вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ако е търговец); - Копие от карта за регистрация на земеделски стопанин (ако е земеделски стопанин); - Копие от документ за самоличност на физически лица; - Декларация за липса на задължения по договори за наем на земи от общинския поземлен фонд - Образец № 2 / Образец №2а; - Декларация за съгласие за обработване на лични данни - Образец №3 II. Място и срок за подаване на заявленията за участие в процедурата: 1. Документацията за участие в процедурата е предоставена безплатно на официалната интернет страница на Община Лясковец – www.lyaskovets.bg Заинтересованите лица могат да получат документацията за участие и безплатно на хартиен носител в Центъра за административно обслужване на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ №1, партер. 2. Заявленията се представят в Центъра за административно обслужване на Община Лясковец в срок до 17:00 часа на 08.07.2024 г. III. Разглеждане на заявленията и класиране на кандидатите: 1. Заявленията се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Кмета на общината в състав от 5 членове от общинска администрация и двама резервни членове, като един от състава трябва да е правоспособен юрист. В заповедта за назначаване на комисията, кметът определя срока за класиране на кандидатите. 2. Комисията разглежда заявленията по реда на тяхното постъпване. Заявленията, които не отговарят на изискванията, посочени в раздел I от настоящото обявление се оставят без разглеждане и не участват в класирането. 3. В случай, че за един имот има подадени повече от едно заявление и лицата отговарят на изискванията, се провежда публично оповестен конкурс или търг по реда на Глава четвърта от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Лясковец. IV. Условия за сключване на договор: 1. В тридневен срок от приключване на работата си комисията представя протокол с класираните кандидати за одобряване на от кмета на общината. 2. Въз основа на протокола Кметът на Общината или упълномощен от него заместник кмет при условията на чл.39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация издава заповед и сключва договор за наем с класираните лица. 3. Годишната наемна цена, посочена в Приложение №1, неразделна част от Обявлението, се заплаща при сключване на договора за наем. 3. Земи от Общинския поземлен фонд, отдадени под наем, се ползват според тяхното предназначение. При ползване на земята наемателят е длъжен да не уврежда почвата и да спазва санитарно-хигиенните, противопожарните и екологичните норми.

Приложения