Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-116 #7 / 03.06.2024 г., обнародвано в „Държавен вестник“ брой 49 издаден на 11.06.2024 г. 17.06.2024 Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното: С Решение №88, взето с протокол №14 на редов¬но заседание на Общински съвет - гр. Лясковец, проведено на 30.05.2024 г., се одобрява Проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на трасе на ел. кабел за обект: „БКТП 20-0.4 Kv ТМ 1000 kVA и Кабелна линия 20 kV за ФЕЦ с мощност 800 kW“, находяща се в ПИ с идентификатор 21453.235.12 по КККР“ с. Добри дял, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, започващо от ПИ 21453.235.152 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Добри дял, общ. Лясковец и стигащо до ПИ 21453.235.12 по КККР на с. Добри дял, общ. Лясковец. Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта на ПУП-ПП в стая № 17 на Община Лясковец и на основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията, в 30-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.