Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за заемане на офицерска длъжност във военно формирование 56030 - София 29.05.2024 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-427 / 02.05.2024 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование (в. ф.) 56030 - София, която следва да се заеме след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина както следва: - Инженер в сектор „Системно и мрежово управление“: 1 (една) длъжност. Кандидатите за вакантната длъжност следва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Конкурсът ще се проведе при следната организация: - на 01.07.2024 г. и 02.07.2024 г.: определяне на психологическата пригодност за приемане на военна служба; - до 05.07.2024 г.: уведомяване за датата, часа и мястото на явяване за участие в конкурса; - на 10.07.2024 г.: тестове за проверка на професионалните знания и умения; - на 11.07.2024 г.: изпит по физическа подготовка. Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, при равен бал на по-предно място се класира кандидатът, подписал договор и изпълняващ служба в доброволния резерв. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 14.06.2024 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява