Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение във връзка с определяне на нов начин на изчисление на такса битови отпадъци 27.05.2024 Във връзка с изпълнение на Наредбата за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци, и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на новите основи предвидени в Закона за местните данъци и такси, Община Лясковец съобщава на жителите и фирмите от общината, че в срок до 31.08.2024 г. собствениците/ползвателите на имоти в общината, следва да подадат Декларации по образец по електронен път на е-mail: obshtina@lyaskovets.bg или в сградата на общината/кметствата за брой ползватели на съответния имот, и за използваните съдове за събиране на битови отпадъци по имоти - брой и вместимост. Информацията е необходима за изготвяне на цялостен анализ и избор на най-оптимален вариант на изчисление на размера на таксата за битови отпадъци при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците.

Образци на декларации