Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1085 #2 / 23.05.2024 г. 23.05.2024 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: С Решение № 85 от Протокол № 13 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 25.04.2024 г.: 1. Общински съвет - Лясковец дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Външно ел. захранване от ВЕЛ 20 kV „Енчо Стайков 2“ на „Мрежова фотоволтаична система с постояннотокова мощност 999,6 kWp и максимална изходна мощност 1000kW“, находящ се в поземлен имот (ПИ) 44793.151.32 и 44793.151.33 по КККР на гр. Лясковец, общ. Лясковец Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 2. Общински съвет - Лясковец одобрява Задание за изработка на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Външно ел. захранване от ВЕЛ 20 kV „Енчо Стайков 2“ на „Мрежова фотоволтаична система с постояннотокова мощност 999,6 kWp и максимална изходна мощност 1000kW“, находящ се в поземлен имот (ПИ) 44793.151.32 и 44793.151.33 по КККР на гр. Лясковец, общ. Лясковец Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящето решение не подлежи на оспорване.