Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Лясковец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 22.05.2024 На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 30 дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на Община Лясковец да направят писмени предложения и да изразят становища по Проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Лясковец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в деловодството на Общински съвет: гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ №1 или на електронен адрес: obshtina@lyaskovets.bg.

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Лясковец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация