Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост 09.05.2024 Заповед №1115 / 08.05.2024 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда и управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №1353, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) IV1353 в кв. 67 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, с площ от 980 кв. м, находящ се в гр. Лясковец, ул. „Трети март“ № 21.

Заповед №1115 / 08.05.2024 г.