Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации за сформиране състава на секционните избирателни комисии, във връзка с произвеждане на избори на 9 юни 2024 г. за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, на територията на Община Лясковец 25.04.2024 До ръководствата на: Коалиция „ГЕРБ - СДС“ Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“   Уважаеми дами и господа, В изпълнение на разпоредбите на чл. 91 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 89 от същия, както и Решение № 3130-ЕП/НС от 23.04.2024 г. на ЦИК, кметът на общината провежда консултации за състава на СИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени. Предвид гореизложеното и във връзка с произвеждане на избори на 9 юни 2024 г. за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции, за участие в консултации за определяне съставите на СИК на 29 април 2024 година (понеделник) от 11.00 часа. Консултациите ще се проведат в заседателна зала на Община Лясковец, която се намира в гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1. Участниците в консултациите следва да представят: 1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: - наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; - имената и ЕГН на предложените лица; - длъжността в комисията, за която се предлагат; - образование, специалност; - телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице. 2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 09.04.2024 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията; 3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно; 4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т. 1. При представянето на предложенията си, следва да се съобразите с изискванията на решение № 3130-ЕП/НС от 23.04.2024 г. на ЦИК. Документите, които ще представите са изискуеми по Изборния кодекс, остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на Общината до Районна избирателна комисия. Съгласно чл. 91, ал. 2 от Изборния кодекс консултациите са публични и на тях може да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.