Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Секретар на Община Лясковец 18.04.2024 Община Лясковец на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №З-999 / 18.04.2024 г. на Кмета на Община Лясковец, обявява конкурс за заемане на длъжността Секретар на Община Лясковец - държавен служител 1. Изисквания за заемане на длъжността: 1.1. Минималните изисквания за заемане на длъжността, предвидени в КДА: • Образователна степен - магистър; • Области на висшето образование - Социални, стопански и правни науки; • Професионален опит - 4 години или втори младши ранг; • Вид правоотношение - служебно; 1.2. Специфични изисквания за заемане на длъжността - предвидените в чл. 7 от ЗДСл.; 1.3. Допълнителните изисквания за длъжността: Предпочитана професионална област на висшето образование - Право, публична администрация Познаване на нормативната уредба свързана с дейността на администрацията. Да притежава стратегическа, лидерска и управленска компетентност, умения за работа в екип, дигитална комуникация и умения за изграждане и поддържане на добри комуникативни отношения вътре и извън администрацията, посочени в рамка на компетентностите за длъжността, съгласно Приложение №1 към чл.15, ал. 1 от Наредба за условията и реда за оценяване на изпълнението на служителите в държавната администрация и Приложение №1а към чл.15, ал. 2 от НУРОИСДА. Професионален опит в сферата на държавната администрация е предимство. 2. Кратко описание на длъжността: Ръководи, организира, координира и контролира дейността на администрацията в изпълнение за точното спазване на законовите и нормативните изисквания и при спазване разпоредбите на Закона за администрацията, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Устройствения правилник на община Лясковец и другите законови и подзаконови нормативни актове, свързани с дейността на общината. Изпълнява предвидените в закона функции по чл. 43 от ЗМСМА. Организира и контролира дейността по административно обслужване. Контролира и отговаря за спазването на процедурите по документирането и съхраняването на документацията. Организира и контролира разработването на вътрешни правила за работа на администрацията и утвърждава вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица. Подготвя и организира местните референдуми и организационно-техническата подготовка за произвеждането на изборите. Минимален размер на основната заплата: 933,00 лв./основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове определящи възнаграждението. 3. Начин на провеждане на конкурса: • Защита на концепция за стратегическо управление Тема на разработката: Ръководство, организация и контрол на административните дейности в Община Лясковец • Интервю Разработената концепция да бъде до 10 страници формат А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността за която кандидатства. 4. Необходими документи: 4.1. Заявление за участие в конкурс - (по образец) Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители; 4.2. Декларация по чл. 17 ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (по образец) от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност; 4.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации; 4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка; 4.5. Други документи: сертификати за завършени курсове и обучения; Забележка: Копията на документите се заверяват от лицето с „Вярно с оригинала“ и подпис. На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. 5. Място и срок на подаване на документите: Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник, снабден с изрично пълномощно по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС) в Център за административно обслужване в Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1, до 18.00 ч. на 29.04.2024 г. Документите може да бъдат подадени в горепосочения срок и по електронен път на адрес obshtina@lyaskovets.bg, като заявлението по т. 4.1 и декларацията по т. 4.2, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в „относно“ да се посочва, че същите се отнасят за участие в конкурс. При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите ще се запознаят на място от главен специалист „Човешки ресурси“ с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2, от ЗДСл., а когато е по електронен път, кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл на посочения от тях e-mail. Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще се обявят на официалната интернет страница: https://www.lyaskovets.bg Лице за контакт: Надка Николова - главен специалист „Човешки ресурси” - тел. 0619 22055, 0619 22998. Образец на заявление за участие в конкурса и декларация са на разположение на кандидатите на официалния сайт на общината и в Административния регистър.

Документи за кандидатстване