Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за свободно работно място за служител по трудово правоотношение: Експерт „Еколог” в общинска администрация на Община Лясковец 08.04.2024 Община Лясковец обявява свободно работно място за служител по трудово правоотношение на длъжност: Експерт „Еколог” в общинска администрация. Длъжността се заема въз основа на трудов договор след проведен подбор по документи на кандидатите. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. I. Изисквания за заемане на длъжността: Експерт „Еколог” в Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция“ в общинска администрация на Община Лясковец, код по НКПД 24226056: 1. Образование: - висше, образователно - квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, професионално направление - „Биологически науки“ и/или „Науки за земята” в област на висшето образование - „Природни науки, математик и информатика", специалност: „Екология”, „Екологично образование”, „Екология и опазване на екосистемите”, „Екология и управление на околната среда”, „Екология и опазване на околната среда”, „Екологичен мениджмънт”, „Екология и устойчиво развитие”, „Екология на селищните системи”, „География и биология“ или еквивалентни; 2. Компютърна грамотност; 3. Да не са осъждани; 4. Да притежават личностни качества като отговорност, лоялност, инициативност, комуникативност. Предимство имат лицата, които познават действащата нормативна уредба в областта на екологията и опазването на околната среда. II. Характер на работата: 1. Осъществяване на контрол върху състоянието на околната среда и източниците на замърсяване съобразно своята компетентност; 2. Извършване на обстоятелствени проверки във връзка с нарушения на екологичното законодателство; 3. Осъществяване на контрол по изпълнение на програмите за управление на отпадъците; 4. Издаване на разрешения за отсичане на дървета; 5. Съставяне на програми по опазване на околната среда. III. Документи и срокове за кандидатстване: Кандидатите следва да представят в срок до 22.04.2024 г. включително, следните документи: 1. Писмено заявление за участие в подбора (свободен текст), в което описват всички приложени документи; 2. Диплома за завършено образование и образователно - квалификационна степен (копие и оригинал за сверяване); 3. Професионална автобиография (CV); 4. Документи, удостоверяващи професионалния опит (при наличие на такива - копие и оригинал за сверяване); 5. Документ за допълнителна квалификация (при наличие на такава - копие и оригинал за сверяване). При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите документи и копия за сверяването им. IV. Начин на провеждане на подбора: 1. Първи етап: Подбор по документи; 2. Втори етап: Интервю - провежда се с одобрените след първи етап кандидати. Подаването на заявленията за кандидатстване и приложенията към тях се извършва в Центъра за административно обслужване, находящ се в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” №1, всеки работен ден от 08:00 часа до 18:00 часа, в срок до 22.04.2024 г включително.