Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-956 #1 / 03.04.2024 г. 05.04.2024 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД №841 / 03.04.2024 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и застрояваяне (ПУП - ПРЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец в обхвата на урегулиран поземлени имот (УПИ) XIV-1663 в кв. 39 по Подробния устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец. С предложението за Частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на гр. Лясковец, общ. Лясковец, за урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV-1663 в кв. 39 по Подробно устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, се предвижда промяна на устройствената зона и конкретното предназначение на имота. Определя се нова устройствена зона - предимно производствена (Пп) и конкретно предназначение на имота - „за складове администрация и гаражи“. Предложението за частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на гр. Лясковец, общ. Лясковец е придружено с план-схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация съгл. чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. За имота се определят следните устройствени показатели: височина Н до 10 м., максимална плътност на застрояване Пзастр. 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт 2, минимална озеленена площ 40% и начин на застрояване - свободно, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 841/03.04.2024 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.