Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-536 #1 / 15.03.2024 г. 20.03.2024 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД №685 / 15.03.2024 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот УПИ II-24 в кв. 7A по действащия ПУП - ПР на гр. Лясковец, като съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ се предвижда урегулирания поземлен имот да се раздели на два самостоятелни урегулирани поземлени имота: УПИ II-24 с площ 362 м2 и УПИ XXII-2034 с площ 318 м2, в кв. 7A по действащия ПУП - ПР на гр. Лясковец, общ. Лясковец. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед №685 / 15.03.2024 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.