Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-594 #1 / 15.03.2024 г. 20.03.2024 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД №686 / 15.03.2024 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Козаревец, общ. Лясковец. Поземлен имот № 549, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) XV-382 в кв. 83 по действащия ПУП-ПР на с. Козаревец, по Кадастралния план на с. Козаревец е с неуредени сметки по дворищната регулация към ПИ 547. Уличната регулация е приложена. Проектът предвижда прилагане разпоредбите на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ, като собствениците искат вътрешните регулационни линии на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващата имотна граница на ПИ № 549, при спазване разпоредбите на чл. 19 от ЗУТ за минимални площ и лице на парцелите. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед №685 / 15.03.2024 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.