Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за заемане на длъжността: началник на отдел „Административно-правно обслужване и гражданска регистрация“ в дирекция „Бюджет, финанси, административно-правно обслужване и гражданска регистрация“ 14.03.2024 1. На основание чл. 34, ал. 1 от НПКПМДСл., конкурсната комисия е определила начина за провеждане на конкурс, съгл. чл. 33, т. 1 от НПКПМДСл. - решаване на тест. Подготвила е три различни варианта на тест, съдържащ 30 (тридесет) броя въпроси от затворен тип с един възможен верен отговор. Комисията определя системата за оценяване на резултатите от теста, както следва: по 1 (една) точка за всеки верен отговор и 0 (нула) точки за грешен отговор, като максималния резултат е 30 (тридесет) верни отговора или 30 точки, а минималния резултат за успешно издържан тест е 25 (двадесет и пет) верни отговора или 25 (двадесет и пет) точки. 2. На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл., конкурсната комисия определя коефициент 3, с който да се умножава резултата на кандидатите, получен при решаване на теста. Полученият резултат от успешно издържания тест се умножава с определения от конкурсната комисия коефициент на тежест - 3. Максималният брой точки, който може да получи даден участник като резултат от теста е 90 (деветдесет) точки. Минималният резултат, при който кандидатите се допускат до интервю е 75 (седемдесет и пет) точки. 3. На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл., конкурсната комисия определя коефициент 5, с който да се умножава резултата на кандидатите, получен след провеждане на интервюто. На основание чл. 42, ал. 1 от НПКПМДСл., конкурсната комисия формулира въпроси, които се задават на всички кандидати. По време на интервюто членовете на конкурсната комисия задават формулираните въпроси, чрез които се установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, които са необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно Приложение № 6 (за ръководни длъжности) към НПКПМДСл. Преценката се извършва по 5-степенна скала, както следва: 5 - напълно отговаря на изискванията за длъжността; 4 - в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността; 3 - в средна степен отговаря на изискванията за длъжността; 2 - в малка степен отговаря на изискванията за длъжността; 1 - не отговаря на изискванията за длъжността. Полученият резултат от успешно издържаното интервю (точки, получени като произведение от оценките на членовете на комисията и техния брой) се умножава с определения от конкурсната комисия коефициент на тежест - 5. Максималният брой точки, който може да получи даден участник като резултат от интервюто е 525 (петстотин двадесет и пет) точки. Минималният резултат, при който кандидатите се допускат до оценяване е 375 (триста седемдесет и пет) точки. 4. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени при провеждането на конкурса по начина съгласно чл. 33, т. 1 от НПКПМДСл. - решаване на тест и интервю, умножени с определените по чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл. от комисията коефициенти. Максималният брой точки, които кандидатите могат да получат при провеждане на конкурса по начина съгласно чл. 33, т. 1 от НПКПМДСл. - решаване на тест и интервю, умножени с определените по чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл. от комисията коефициенти е 615 (шестстотин и петнадесет) точки. За успешно издържал конкурса се счита кандидат, който е получил минимум 450 (четиристотин и петдесет) точки. Окончателните резултати на кандидатите да се оформят във формуляр съгласно приложение № 8 от НПКПМДСл. 5. Успешно издържалите конкурса кандидати се класират в низходящ ред, като на първо място се класира кандидатът, получил най-голям брой точки.   КОМИСИЯ: ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ (Емилия Жилиева) ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ (Е. Иванова) 2. /п/ (Н. Николова)