Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-343 #1 / 28.02.2024 г. 28.02.2024 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД №544 / 26.02.2024 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхвата на кв. 65 и кв. 46 по действащия ПУП - ПР на с. Козаревец, като съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) се правят следните промени: Премахва се улица с о.т. 103-105 (не е реализирана), с което кв. 65 и кв. 46 се обединяват в нов кв. 46 по действащия ПУП - ПР на с. Козаревец, общ. Лясковец, урегулираните поземлени имоти се преномерират от (УПИ) I до X включително, като се променя индекса в съответствие с кадастралния номер на поземления имот. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед №544 / 28.02.2024 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.