Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-407 #1 / 21.02.2024 г. 22.02.2024 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 497/20.02.2024 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащ Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) и проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на с. Козаревец, общ. Лясковец, за урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-688,152,за КОО в кв. 19 по Подробния устройствен план (ПУП) на с. Козаревец, общ. Лясковец. С предложението за частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) на с. Козаревец, общ. Лясковец за урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-688,152,за КОО в кв. 19 се променя конкретното предназначението от „За комплексно обществено обслужване“ в „За производствени складови дейности“. С предложението за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на с. Козаревец, общ. Лясковец за урегулиран поземлен имот (УПИ) VI688,152,за КОО в кв. 19 се определя ново конкретно предназначение за имота „За производствени складови дейности“ в съответствие с устройствената зона „предимно производствена“(ПП). Предвижда се и свързано застрояване с УПИ XI-155 и УПИ XVI в кв.19 по ПУП на с. Козаревец. За имота се определят следните устройствени показатели: височина Н до 10 м., максимална плътност на застрояване Пзастр. 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт 2, минимална озеленена площ 40% и начин на застрояване - свързано, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед №497 / 20.02.2024 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.