Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-373 #1 / 21.02.2024 г. 22.02.2024 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 496/20.02.2024 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПРЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец - Промишлена зона, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) III - за ПСД в кв. 159 по действащия ПУП-ПР на гр. Лясковец, общ. Лясковец - Промишлена зона, като съгласно чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ за имота се създава градоустройствена основа с цел строителство на сгради и съоръжения и се потвърждава конкретното предназначение на имота „за производствено складови дейности“, със следните устройствени показатели: височина - не се формира, начин на застрояване - свободно, максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт 2, минимална озеленена площ 30% при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед №496 / 20.02.2024 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.