Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-275 #1 / 21.02.2024 г. 22.02.2024 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД №495 / 20.02.2024 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) на с. Добри дял, общ. Лясковец, в обхвата на поземлен имот (ПИ) №418 по Кадастралния план на с. Добри дял, общ. Лясковец, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV-32 в кв. 25 по действащия ПУП-ПР на с. Добри дял, общ. Лясковец, с който съгласно § 8, ал. 2 от Преходните разпоредби на ЗУТ се променя дворищната регулация така че да съвпада със старите имотни граници на поземлен имот ПИ № 418 по Кадастралния план на с. Добри дял, общ. Лясковец, за който е отреден УПИ XIV-32 в кв. 25 по действащия ПУП-ПР на с. Добри дял, общ. Лясковец. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед №495 / 20.02.2024 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.