Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-116 #1 / 15.01.2024 г. обнародвано в „Държавен вестник“ Брой 13 на 13.02.2024 г. 16.02.2024 Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното: Изготвен е Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на трасе на ел. кабел от поземлен имот (ПИ) 21453.235.125 до ПИ 21453.235.12 по КККР на с. Добри дял, общ. Лясковец, във връзка с реализацията на обект: „БКТП 20/0.4 Kv ТМ 1000 kVA и Кабелна линия 20 kV“ за „ФЕЦ с мощност 800 kW“, находящ се в ПИ 21453.235.12 по Кадастралните карти и кадастралните регистри (КККР) на с. Добри дял, общ. Лясковец. Трасето на ел. кабела е отразено в графичната част на изготвения парцеларен план със съответния цвят. Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта на ПУП-ПП в стая № 17 на Община Лясковец и на основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията, в 30-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.