Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-276 #1 / 01.02.2024 г. 02.02.2024 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 278 от 01.02.2024 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец - Промишлена зона, в обхвата на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XVII - за ПСД в кв. 134 по действащия ПУП-ПР на гр. Лясковец - Промишлена зона, като съгласно чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ за урегулираните поземлени имот (УПИ) XVIII - за ПСД в кв. 134 по действащия ПУП-ПР на гр. Лясковец - Промишлена зона, се създава градоустройствена основа с цел строителство на нови сгради и съоръжения и се потвърждава конкретното предназначение на новообразувания имот - „за производствено складови дейности“ - без изменение. За УПИ XVIII - за ПСД в кв. 134 по действащия ПУП-ПР на гр. Лясковец - Промишлена зона, се назначават следните устройствени показатели: височина - не се формира., начин на застрояване - свободно, максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт-2, минимална озеленена площ 30% и максимална височина 10 м. при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 278 от 01.02.2024 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.