Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Лясковец за 2024 година 19.01.2024 На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите 3 години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, кметът на Община Лясковец Васил Христов кани жителите на общината, юридическите лица, неправителствените организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост на Публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Лясковец за 2024 година, което ще се проведе на 27 януари 2024 г. (събота), от 11:00 ч., в залата на Община Лясковец, ет.1. Уважаеми Госпожи и Господа, Бюджетът на Община Лясковец е годишният финансов план и е свързан с предоставяне на услуги на граждани и фирми в сферите: образование, здравеопазване, социални услуги, чистота, култура, спорт, териториално и селищно устройство и други. Присъстващите ще бъдат запознати с основните показатели на проекта на бюджет за 2024 г., в това число с новите проекти и проекта на разчет за капиталови разходи. На 27 януари 2024 г. (събота), от 11:00 ч., в залата на Община Лясковец, ет. 1, ще очакваме жителите на община Лясковец за обсъждане на проект на бюджет за 2024 година. Мнението на всички Вас - граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на институции, медии, граждански сдружения, юридически лица, които осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината, е от изключителна важност за ръководството на Община Лясковец. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от окончателния проект на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общински съвет-Лясковец. Материали по проекта на Бюджет 2024 г. са достъпни на сайта на общината в раздел „Обяви“. Мнения и предложения могат да се входират в Център за административно обслужване на граждани в сградата на Община Лясковец, както и по електронен път на email: obshtina@lyaskovets.bg

Материали по проекта на Бюджет 2024