Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за подбор на обществени възпитатели към МКБППМН при Община Лясковец 15.01.2024 На основание чл. 42 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Лясковец, набира кандидати за обществени възпитатели за 2024 година.

Документи за кандидатстване